Chidori Pausteur

Chidori Coffee in Bed
– rèm giếng trời và rèm cuộn –
𝗖𝗵𝗶𝗱𝗼𝗿𝗶 𝗣𝗮𝘀𝘁𝗲𝘂𝗿
Thiết kế : Studio anettai
Khách hàng: Chidori Coffee in Bed
Thực hiện rèm: lam.weavingspaces
Hình ảnh: lam.weavingspaces

 

Xem thêm